Sociaal Centrum - Lokaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Mechelen

Doelstelling

Wij hebben tot doel :

- een vrijwilligersnetwerk uit te bouwen in de Mechelse regio, en dit in nauwe samenwerking met de verschillende sociale en culturele organisaties.

-  de samenleving te sensibiliseren om zich op vrijwillige basis in te zetten voor het welzijn van anderen;

-  het bestrijden van alle vormen van kansarmoede door alle mogelijke sociale hulp te verlenen aan personen en gezinnen die in een noodsituatie verkeren, momenteel door de uitbating van een sociale kruidenier;

- in te spelen op de nieuwe noden binnen de Mechelse regio, deze te onderzoeken en oplossingen te creëren.

Om dit doel te bereiken zal de vereniging een beroep doen op vrijwilligers en zal ze samenwerken met derden.

Verwachtingen

Wij verwachten:

- Engagement: De organisatie waar u vrijwiligerswerk doet rekent op u. Ook met soepele afspraken is vrijwilligerswerk niet vrijblijvend. 

- Openheid: Wij bieden ondersteuning, ook bij moeilijkheden. Hiervoor is openheid van u als vrijwilliger van cruciaal belang. Vandaar dat er regelmatig overleg is met de verschillende vrijwilligers.

- Respect: Een fundamenteel respectvolle benadering van elke medemens, ongeacht overtuiging, religie of filosofie.

- Geheimhoudingsplicht :  Ook als vrijwilliger is dit erg belangrijk.

- Tijd : Je wil een deel(tje) van je tijd delen met anderen.

Werkwijze

Regelmatig worden er vrijwilligers gerecruteerd via campagnes langs de normale media.

Uiteraard ook via deze website.

Een paar wederzijdse kennismakingsgesprekken leiden tot een keuze en bepalen de verdere richting van het engagement. Wij maken voor u een afspraak voor een vlotte start bij één va de 30 Mechelse organisaties waarmee een samenwerkingsovereenkomst hebben.

Wij bieden een onderbouwde overeenkomst, met betrekking tot verzekering, inloopperiode,...